نسخه دمو (نمایشی) از فریمورک گلاویژ برای تست و آزمایش کاربری (تمامی اطلاعات آزمایشی است)

لوح ها و افتخارات کسب شده

لیست لوحها، تندیسها، تقدیرنامه ها و ...

 سال دریافتعنوانمرجع صادرکننده
1397لوح ها و افتخاراتایمیدرو
1396لوح ها و افتخاراتایمیدرو

لوح ها و افتخارات

سال دریافت: 1397


مرجع صادر کننده: ایمیدرو


نوع مدرک: بین المللی

توضیحات
گلاویژ
ثبت کننده:آریا وندیداد
تاریخ ثبت:1398/12/20
موضوع: لوح ها و افتخارات
تعداد بازدید:196