تولید حجم انبوهی از بسته‌های نرم‌افزاری و عدم تطابق نظیر به نظیر نیازهای هر سازمان با نرم افزار مورد نظر، موجب گشته سازمان‌ها هزینه مازادی برای پوشش نیازمندی‌های خود بپردازند. این امر منجر به هدر رفتن منابع (مالی، نیروی انسانی و زمانی) سازمان‌ها شده است.
تولید نرم‌افزارهای خاص منظوره و سفارشی با قابلیت انعطاف پذیری در قبال نیازهای سازمان، به همراه ارائه راهکارهای عملیاتی برای حفظ یکپارچگی کلیه سیستم‌های سازمان می‌تواند نیاز امروز سازمان‌ها را مرتفع ساخته و باعث صرف جویی در منابع سازمان و ذی‌نفعان آن گردد. حفظ اصول یکپارچگی سیستم‌های سازمانی، عدم افزونگی در اطلاعات و وظایف کارمندان و مشتریان جزو اصول پیاده‌سازی سیستم‌های خاص منظوره و سفارشی در شرکت توسعه فن‌آوری آریا وندیداد است.
ما خود را مشاور، همکار و همراه کارفرمایان در جهت رسیدن آن‌ها به اهداف سازمانی و پیشرفت کسب‌و‌کارشان می‌دانیم.